Regulamin kręgielni grakula


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kręgielni. Znajdziecie tu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących organizacji spotkań w naszym klubie.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Kręgielnia Grakula jest częścią wydzielonego obiektu Manufaktura znajdującego się w Galerii Handlowej Manufaktura przy ul. Drewnowskiej 58a, 91-002 Łódź.
 2. Osoby chcące przebywać na terenie Kręgielni Grakula oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Wejście na teren obiektu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązanie są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. W przypadku niestosowania się do zasad Regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać lub zakończyć grę bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas lub grę.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące przepisów Regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi Kręgielni i służb porządkowych mogą być niezwłocznie usunięte z obiektu, przy jednoczesnym obowiązku uiszczenia wszystkich należnych Kręgielni opłat za świadczone usługi, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas lub grę, a w przypadku dokonania uprzedniej rezerwacji torów na określony czas, również należności z tytułu zarezerwowanych torów, niezależnie od dalszego toku wyjaśniania sprawy lub ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 6. Obsługa Kręgielni jest upoważniona do odmowy wstępu na teren obiektu osobom będącym pod wypływem alkoholu, środków odurzających, zachowującym się agresywnie lub naruszającym porządek lub obyczaje.
 7. Na terenie Kręgielni Grakula obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów, w tym alkoholowych. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego punktu Kręgielnia zastrzega sobie możliwość wyłączenie toru bez zwrotu poniesionej przez gracza opłaty oraz do wyproszenia z terenu obiektu.
 8. Na terenie Kręgielni Grakula obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu tytoniu i e-papierosów (zgodnie z ustawą antynikotynową z dnia 8 kwietnia 2010 r.)
  2. wnoszenia opakowań szklanych,
  3. wnoszenia broni, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  4. wnoszenia środków odurzających,
  5. wprowadzania zwierząt,
  6. wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi ( za ladę recepcji i baru, pomieszczeń socjalnych, maszynowni, szatni, magazynu),
  7. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  8. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  9. wchodzenia na tory
  10. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  11. niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
  12. nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 9. Każdy korzystający z Kręgielni przebywa na niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością ( lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Kręgielni.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 12. Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niewskazane, może być niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wyżej wymienionych przedmiotów na terenie obiektu.
 13. Dzieci do lat 13 mogą przybywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 14. Kręgielnia Grakula jako organizator imprez dla dzieci (urodziny, imprezy okolicznościowe i inne) zastrzega, że mogą się one odbywać jedynie w czasie wskazanym przez Kręgielnie Grakula.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 3 ust 2) lit. a) i b) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 t.j. z dnia 2017.11.30), na podstawie art. 222 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na terenie Kręgielni Grakula, znajdującej się w budynku przy ul. Drewnowskiej 58a w Łodzi prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących, a zapis z kamer jest archiwizowany. Zapis z kamer może być udostępniony jedynie na prośbę policji.
 16. Kręgielnia Grakula uprzedza, że w godzinach otwarcia obiektu prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i filmowa. Zgromadzony materiał wykorzystywany jest w celach marketingowych i umieszczany na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W związku z powyższym wizerunek osób przebywających na terenie Kręgielni Grakula może być wykorzystywany do w/w celów. Wykorzystywanie wizerunku, w sposób określony powyżej jest zgodne z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. Podczas imprez zorganizowanych właściciel zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu dla osób nieuczestniczących w tej imprezie, co zostanie uwidocznione na drzwiach wejściowych do lokalu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Osoba korzystająca z usług Kręgielni jest odpowiedzialna za przestrzeganie Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń udzielanych przez obsługę Kręgielni Grakula przez wszystkie osoby, które wraz z nią korzystają z zamówionych torów czy innej usługi.
 2. Wszelkie problemy techniczne lub uwagi związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Recepcji.
 3. W Kręgielni nie ma obowiązku zmiany obuwia na specjalistyczne obuwie bowlingowe. Jednak ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę obuwia osobom, które nie posiadają obuwia na płaskiej podeszwie bądź gdy posiadane obuwie nie zakrywa całej powierzchni stopy lub gdy ma śliską podeszwę. Koszt wypożyczenia obuwia uzależniony jest od aktualnie obowiązującego cennika. Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem na terenie lokalu w nieodpowiednim obuwiu.
 4. Rzeczy osobiste należy zabrać ze sobą do torów. Kręgielnia Grakula nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia mienia pozostawionego przy torach.
 5. Szatnia w Kręgielni Grakula przyjmuje okrycia wierzchnie w celu przechowania. Pozostawienie innych rzeczy bez wiedzy i zgody obsługującego szatnię stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca w szatni inne rzeczy niż okrycia wierzchnie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Kręgielnia nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i tym samym nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny itp.).
 7. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowywania z osobą, która zwraca się o wydanie RZECZY na podstawie wydanej przywieszki z numerem.
 8. Przy jednym torze bowlingowym może grać i przebywać do 9 osób ( nie dotyczy promocji).
 9. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni. Kule o wadze 5lbs, 6lbs i 7lbs są przeznaczone tylko dla dzieci, dorośli mogą korzystać z kul od wagi 8lbs. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych w zdaniu poprzednim Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia w wyniku upadku.
 10. Przenoszenie kul z innego podajnika jest dozwolone z zastrzeżeniem, że umieszczenie zbyt dużej liczby kul na podajniku grozi wypadkiem. W przypadku gdy na podajniku jest więcej niż 10 kul informację tę należy zgłosić pracownikowi Recepcji.
 11. W strefie rozbiegu może przebywać jednocześnie tylko jeden gracz.
 12. W jednym rzucie gracz może rzucić tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika recepcji.
 13. Przed każdym rzutem należy upewnić się, czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Barierka zbierająca kręgle (sweep) nie powinna być widoczna. Zabronione jest rzucanie kulą po skończonej grze.
 14. Na terenie kręgielni Grakula zabrania się:
  1. wchodzenia na tory,
  2. wchodzenia do strefy rzutu z napojami i jedzeniem,
  3. wykonywania rzutów w przypadku awarii maszyny (zgaszone światło nad kręglami) lub do do nieprzygotowanego toru (opuszczona barierka/ sweep), toru w trybie awarii czy wyłączonego toru lub gdy na leżących wzdłuż torów rynnach znajdują się kule,
  4. wykonywania rzutów kilkoma kulami jednocześnie,
  5. wrzucanie na tor więcej, niż jednej kuli,
  6. wkładania rąk do wnętrza podajnika kul,
  7. przebywania osób w stanie nietrzeźwym na rozbiegu torów i prowadzenia gry,
  8. pozostawiania obuwia lub odzieży na rozbiegu dla graczy jak i na pokrywie zwrotnicy kul,
  9. siadania na stołach, podajnikach kul i innych urządzeniach,
  10. wykonania rzutu na wyłączonym torze.
 15. Awarie torów bowlingowych o których informuje brak światła nad kręglami zgłaszane są automatycznie mechanikowi. Wszelkie nieprawidłowości i awarie, o których nie informuje brak światła nad kręglami ( np. złe ustawienie kręgli, zablokowanie kuli w rynnie, błędne naliczanie punktów) należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. Zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterek.
 16. W przypadku obecności jakiejkolwiek cieczy bądź innej substancji w strefie rozbiegu gracz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Recepcji.
 17. Stoliki przy torach przeznaczone są dla osób, które wykupiły tor. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić stolik przy torze.
 18. Dopuszczalne jest używanie swojego prywatnego specjalistycznego sprzętu na własną odpowiedzialność. Kręgielnia nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

III. OPŁATY, KARY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Opłaty za korzystanie z torów bowlingowych ustala się za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy tor, według stawek i cennika znajdującego się w recepcji Kręgielni Grakula.
 1. Cennik określa stawkę za jedną grę ( 10 ramek, maksymalnie 20 rzutów), która przeznaczona jest dla jednej osoby lub za jedną godzinę gry na jednym torze ( czas gry naliczany jest od momentu zakupu gry i odejścia od recepcji, a nie od momentu oddania pierwszego rzutu).
 2. Osoba korzystająca z usług Kręgielni oświadcza, iż przed rozpoczęciem gry zapoznała się cennikiem obowiązującym w Kręgielni i go akceptuje.
 3. W przypadku chęci skorzystania z promocji oferowanych przez Kręgielnie Grakula należy poinformować sprzedawcę przed dokonaniem zakupu.
 4. Osoba korzystająca z usług Kręgielni zobowiązuję się do zapłaty za wynajem torów bowlingowych, stołów do gry w bilarda oraz ewentualne usługi gastronomiczne z góry, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad określonych w pkt II. ust. 14 użytkownik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 100 zł za każde naruszenie, przy czym w przypadku naruszenia określonego w II ust. 14 lit. c), e) i) i j) kara wynosi 200zł. Kary podlegają kumulacji. W przypadku braku niezwłocznego uiszczenia w/w kar/y, tor automatycznie zostanie wyłączony, a uczestnicy gry wezwani przez obsługę do uregulowania ww. kar/y.
 6. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i doprowadzenia do złamania sweep’a/barierki przed kręglami, uszkodzenia wszystkie osoby korzystające z toru zobowiązane solidarnie do niezwłocznej zapłaty kary umownej w następujących wysokościach:
  1. uszkodzenie sweepa – 100 zł
  2. złamanie sweepa – 1500 zł
  3. uszkodzenie bandy – 200 zł
  4. pozostałe uszkodzenia wyceniane indywidualnie na podstawie cennika QubicaAMF lub Brunswick,
  5. zalania sukna – 200 zł
  6. znisczenia sukna wymagające jego wymiany – 800 zł
 7. Za zgubienie numerka do szatni kara wynosi 20 zł.
 8. Za zniszczenie obuwia bowlingowego klient jest zobowiązany zapłacić karę w wysokości 250 zł.
 9. Za złamanie kija bilardowego klient zostaje obciążony karą w wysokości 150 zł.
 10. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za powstałe szkody w wyniku ich działania ponoszą ich opiekunowie prawni.
 11. Kary płatne są niezwłocznie po stwierdzeniu obowiązku ich opłaty.
 12. W razie spowodowania uszkodzeń opisanych w pkt. 7 powyżej czas naprawy doliczany jest do czasu gry wykupionego przez klienta. Utracony czas nie będzie rekompensowany.
 13. Niezależnie od postanowień zawartych powyżej za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 14. Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu rzeczy wartościowe.
 15. Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie dokonaną przez klienta rezerwację.
 16. Kręgielnia Grakula nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń obsługi Kręgielni.

IV. REZERWACJA TORÓW

 1. Tory można rezerwować osobiście w Recepcji, telefonicznie pod numerem 42 630 40 52, za pośrednictwem aplikacji Messenger lub poprzez system rezerwacji online Kręgielnia24.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji klient powinien zapoznać się z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie grakula.pl.
 3. Ceny za usługi obowiązują wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie grakula.pl i serwisu rezerwacji internetowych Kręgielnia24.
 4. W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem serwisu internetowego Kręgielnia24 potwierdzeniem rezerwacji jest:
  – wplata zadatku za rezerwację wybranej usługi rekreacyjnej w wysokości 50% w wyznaczonym terminie,
  – wplata całości rezerwacji wybranej usługi rekreacyjnej w wyznaczonym terminie.
 5. Wpłata zadatku w wysokości 50% obowiązuje na rezerwacje dokonane w dniach od poniedziałku do czwartku.
 6. Opłata całości rezerwacji obowiązuje na rezerwacje dokonane od piątku do niedzieli włącznie.
 7. Zadatek i opłata za całość rezerwacji są bezzwrotne.
 8. Opłaconą rezerwację można przenieść na inny termin tylko jednokrotnie, z zachowaniem minimum 24-godzinnego wprzedzenia. Rezerwacje nieopłacone można odwołać w dowolnym momencie ( nie dotyczy imprez firmowych).
 9. W przypadku rezerwacji toru do gry w bowling należy stawić się co najmniej na 10 min przed rozpoczęciem gry na Recepcji. Po upływie 10 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana, a zarezerwowane tory bowlingowe lub stoły bilardowe mogą być wynajęte innym Gościom.

V. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expert Bowl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58ą (91-002 Łódź) dalej Spółka,
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@grakula.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub ze względu na uzasadniony interes Administratora (względy bezpieczeństwa),
 4. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności, obsługa recepcji, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres: biuro@grakula.pl
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO,
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla zawarcia umowy,
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.